top of page

DUURZAAMHEID

Een betere wereld begint bij onszelf. In communicatie, advies en samenwerking daagt MV opdrachtgevers en samenwerkingspartners daarom uit tot CO₂-reductie in de hele keten.
Werken aan en op het spoor biedt mogelijkheden voor circulair materiaalgebruik, het vervangen van vervuilende en schadelijke materialen zoals kwartshoudende ballast en het duurzaam beheren van spoorbermen en aangrenzende natuur. Een klimaat-neutrale bedrijfsvoering is waar we naar streven.

In navolging van ProRail heeft MV zich geconformeerd aan de CO₂-visie van de spoorsector, waarin is vastgelegd dat deze uiterlijk in 2050 CO₂-neutraal moet zijn (scope 1, 2 en 3). Voor scope 1 en 2 wil MV deze doelstelling al eerder behalen, door de kantoororganisatie in 2024 volledig CO₂-neutraal te maken. De scope 1 en 2 emissies zijn grotendeels gekoppeld aan het eigen energieverbruik en MV stelt zichzelf ten doel om dit actief te reduceren, bijvoorbeeld door te kiezen voor groene energie en het toepassen van Het Nieuwe Rijden. Veruit de grootste emissiefactor wordt gevormd door het eigen bedrijfswagenpark. In 2030 wil MV volledig CO₂-neutraal ondernemen, waardoor ook de nodige ketenmaatregelen (scope 3) zullen moeten worden getroffen. Op dit moment zijn wij aangesloten bij Green Rail en gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-bewust Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Onderaan deze pagina lees je meer over de implementatie van duurzaamheid binnen onze organisatie.

Groene energieturbines

BESTANDEN

ENERGIEMANAGEMENT

In dit document worden de plannen van MV beschreven om haar uitstoot te reduceren over de jaren heen. 

DEELNAME SECTORINITIATIEVEN

Sinds 2020 neemt MV deel aan het GreenRail-initiatief met ketenpartners. Lees meer over deze deelname in het bijgevoegde document.

KETENANALYSE

In de ketenanalyse wordt naar de scope 3 uitstoot van MV gekeken.

EMISSIE INVENTARIS 

In de emissie inventaris wordt de uitstoot van scope 1 en 2 van MV IB weergegeven. Het referentiejaar in deze inventaris is 2015. 

bottom of page